Zpět na webový portál

Úvod do tématu (1/9)

Moderní technologie mění všechno kolem nás a díky nim se v poslední době proměňuje i způsob výuky. Učitelé s využitím technologií mohou obohatit vyučování a například sdílet žákům různé podklady pro hodiny a doplňovat tak klasický výklad.

Pokročilejší formou je pak vyučování na dálku. Dnes už nejde jen o zadávání klasických úkolů na doma. Běžné prezenční vzdělávání lze doplnit nebo v mnoha případech i nahradit vzděláváním distančním a hlavně e-learningovým

Distanční vzdělávání spočívá v komunikaci učitelů se žáky a rodiči formou zadávání úkolů z učebnice, individuálního domácího vzdělávání. Má ale své limity -  rodič v domácích podmínkách nemůže plnohodnotně nahradit roli učitele, ať už z časových důvodů nebo z důvodů neznalosti probírané problematiky a nepedagogického vzdělání. A ani pro žáky není tento způsob dlouhodoběji udržitelný. 

V následujících kapitolách si můžete přečíst několik tipů, triků a námětů, jak k distančnímu vzdělávání přistupovat a hlavně jak ho doplnit s pomocí nástrojů a aplikací.